10
сеп

Заповед № 867/09.09.2019 г.

На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № 12-00-389/05.09.2019 г. подадено от Гана Недялкова Иванова, собственик на ЕТ „Ганеша 6- Гана Иванова”

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

          СТАИ ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” 15,  общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 3 стаи, 7 легла

Собственик на обекта: Георги Димитров Чобанов

 

Лице извършващо дейност в обекта: ЕТ „Ганеша 6- Гана Иванова”, ЕИК: 203667289

Седалище и адрес на управление: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” 15

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № 12-00-389/05.09.2019 г. подадено от Гана Недялкова Иванова, собственик на ЕТ „Ганеша 6- Гана Иванова”

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

          СТАИ ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” 15,  общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 3 стаи, 7 легла

Собственик на обекта: Георги Димитров Чобанов

 

Лице извършващо дейност в обекта: ЕТ „Ганеша 6- Гана Иванова”, ЕИК: 203667289

Седалище и адрес на управление: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” 15

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us