10
сеп

Заповед № 868/09.09.2019 г.

 На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № 94-00-2185/05.09.2019 г. подадено от Никола Димов Овчаров, управител и собственик на „Нене” ЕООД

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

          КЪЩА ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Димитър Благоев” 22,  общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 4 стаи, 11 легла

Собственик на обекта: Енчо Николов Овчаров

 

Лице извършващо дейност в обекта: „Нене” ЕООД, ЕИК: 203910741

Седалище и адрес на управление: гр. Средец, ул. „Цвятко Радойнов” 40

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us