11
сеп

Заповед № 870/10.09.2019 г.

На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № Т- 94-00-70/09.09.2019 г. подадено от Тоню Жеков Загорски

 

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

     АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Преображенска” бл.18, вх. А, ет.3, ап.5, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 5 легла

Собственик на обекта: Тоню Жеков Загорски

 

Лице извършващо дейност в обекта: Тоню Жеков Загорски

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

 


Contact Us