25
ное

Съобщение

 

Списък на лицата,  подали заявления за работа и допуснати до интервю по проект –  BG05M9OP001-2.073-0001-C01  

„За по-добър живот в община Средец" 

 

За позиция управител:

 

  1. Мария Станчева Станева

 

 

За позиция рехабилитатор:


  1. Мария Христова Бойчева.

 

 

 

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.11.2019г. от 10,00 часа в сградата на Община Средец, етаж ІІ, Зала № 202.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Средец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика”. 


Contact Us