23
дек

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

инж.Иван Жабов ОБЯВЯВА :

Инициатива на „ИЛ 64” ЕООД,

за ползване на воден обект – язовир „АЙ ДЕРЕ”

 

1. Цел на заявеното използване:

Изграждане на риборазвъдно стопанство „Черния щъркел“ за развитие на риборазвъдна дейност, включително спортен риболов, туристическа дейност и напояване на земеделски земи

2. Воден обект-предмет на използването

Язовир езерен тип „Ай дере” се  намира в поземлен имот №58712.1.107 в землище на с. Проход, община Средец.

 

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Изграждане на селскостопанска постройка, разполагане на 6 броя басейна за краткотрайно съхранение на уловената риба в имот № 58712.3.65 по КККР, местност „Джелнера“, с. Проход, общ.Средец.

4. Мястото на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ

Местност „Ай дере“, поземлен имот №58712.1.107  в землището на с.Проход общ.Средец

5. Проектни параметри на използването:

Язовир „Ай дере“  е с площ 104,046 дка.; Максимален завирен обем е 354 хил. куб. м.;

6. Условия,при които би могло да се предостави правото за водовземане от  водния обект:

1. Да се осигури вода за питейно-битови цели за обслужващия персонал,съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001г.;

2. Осигуряване на минимално водно количество с-лед язовирната стена;

3. Издаване на разрешително за ползване на водния обект;

4. Да не допуска замърсяване на повърхностните и подземни води

 

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

гр.Средец, пл.България № 8, сграда на община Средец, ет.2, стая 208

 


Contact Us