30
яну

Съобщение

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 от Протокол отразяващ резултатите от процедура за подбор на персонал  за длъжността „Координатор“ по проект № BG05M9OP001-2.045-0001-C01 „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец“, финансиран от ВОМР, МИГ Средец, с финансовата подкрепа на ОП „РЧР” 2014-2020г., финансирана от  Европейския социален фонд на ЕС  

 Въз основа на оценката от проведеният подбор, комисията класира кандидатите с получени резултати в следния ред:

 

  1. Николай Стоянов Георгиев – 90т.
  2. Теодора Стоянова Савова – 78т.

 

 Въз основа на проведеният подбор, комисията

 РЕШИ:

Комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключи трудов договор с кандидата, класиран на първо място.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР

РАЙНА МИЛАРЕВА

 

 

Моля, горепосоченото лице да представи медицинско за работа, свидетелство за съдимост, извлечение на банкова сметка и трудова книжка.    

   

   Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка. 

Проект  № BG05M9OP001-2.045-0001-C01 „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 


Contact Us