07
фев

Обявление

На основание чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с Решение 37/20.12.2019г на Общински съвет – гр. Средец

 

ОБЯВЯВАМ

Конкурс за длъжността:

                 Директор на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец 1 работно място.

I. Изисквания за заемане на длъжността

 1. Да притежават образователно – квалификационна степен магистър по икономика или инженер с образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър;
 2. Да имат не по-малко от 3 години управленски опит;
 3. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
 4. Да притежават компютърни компетенции;
 5. Умения за работа в екип;
 6. Да познават Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към тях, както и всички нормативни актове, свързани с дейността на предприятието, ЗОС, Закона за управление на отпадъците, Закона за местните данъци и такси, Наредбите на Община Средец, касаещи дейността на предприятието.

 

  II. Начин на провеждане на конкурса 

              Конкурсът за заемане на длъжността Директор на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота”  – Средец, се провежда в три етапа:

 • Първи етап - Допускане по документи;
 • Втори етап - Защита на концепция за развитието на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” за три годишен период. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и позицията, за която се кандидатства;
 • Трети етап – Интервю.

 

III. Необходими  документи за кандидатстване

 1. Заявление до Кмета на Община Средец за участие в конкурса;
 2. Документ за самоличност /копие/;
 3. Диплома за завършено висше образование  /копие/;
 4. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (оригинал);
 5. Копие от документ, удостоверяващ продължителността на специфичния опит;
 6. Автобиография CV формат.

 

   IV. Кратко описание на длъжността:

 • Ръководи дейността на общинското предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец, в рамките на предоставените в Правилника правомощия;
 • Контролира и носи отговорност за опазване на финансово-счетоводната дисциплина, използването на материалните и парични активи, законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на предприятието и стопанисването на предоставеното на предприятието имущество;
 • Осъществява ежедневен контрол върху спазването на Правилника за дейността на Общинското предприятие, действащите нормативни актове, решенията на Общински съвет Средец и актовете на Кмета на Общината;
 • Подписва  документи от кореспонденцията на общинското предприятие.

 

Документите следва да бъдат представени в:

Сградата на Общинска администрация гр. Средец, пл.„България” № 8, деловодство – партерен етаж; всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.

Лице за контакти тел. 05551 6993 Георги Станилов – Секретар на Община Средец

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за контакт.

Краен срок за подаване на документите: 11.03.2020 год., 16.00 ч.

Разработената концепция се подава след обявяване на  списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, до  27.03.2020 год., 16.00ч. в сградата на Общинска администрация гр. Средец, пл.„България” № 8, деловодство – партерен етаж. 

На общодостъпно място ще се публикуват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:

 1. Информационното табло в Общинска администрация – Средец
 2. Интернет страницата на Община Средец.


 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

 


Contact Us