13
фев

Съобщение

 

ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец в качеството си на партньор по проект  

BG05M9OP001-2.018-0006 – С01 „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец, по ОП „РЧР” 2014-2020г., финансирана от  Европейския социален фонд на ЕС.

 

О Б Я В Я В А

подбор на кандидати за заемане на длъжността:

 „Работник в озеленяването“ – 2 (две) свободни работни места на 8 /осем/ часов работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Средец.

I. Основна цел на длъжността.

  1. Основната цел на „Работник в озеленяването“ е свързана с хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на общината, поддържане на зелени площи, косене на трева и тревни площи, засаждане на декоративни цветя, храсти, дървета.

 

II. Изисквания към кандидатите:

  1. Да притежава удостоверение за професионално обучение по професия ”Работник в озеленяването”
  2. Личностни качества: толерантност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
  3. Мотивация за работа;
  4. Да попадат в основните целеви групи (лица от ромски произход, лица в риск или жертва на дискриминация);
  5. Да имат регистрация в ДБТ;

III. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи и събеседване.

 

IV. Необходими документи:

  1. Заявление /по образец/;
  2. Автобиография /по образец/;
  3. Декларация   /по  образец/;
  4. Копие от документ за удостоверение за професионално обучение по професия ”Работник в озеленяването”

Продължителност на заетостта: 7 месеца

 

Документи се подават лично на адрес: гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ №28, ет.2, всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 16:30ч. в стая 210 на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота”.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.

 

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 19 февруари 2020 г. 

Подборът протича на два етапа:

Първи етап - Подбор по документи. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец.

Втори етап – провеждане на събеседване. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 21.02.2020 г. от 10:00 ч. в стая №210 в ОП „ОБЧ” гр. Средец.


Contact Us