27
фев

Обява

От 27 февруари 2020 г. започва прием на заявления от кандидати, които желаят да бъдат назначени като домашни помощници по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, както и заявления от кандидати, желаещи да бъдат включени като потребители на социалната услуга.

По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е със срок на действие до 31.12.2020 г.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК:

 

- Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

- Медицински изисквания - физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

- Други изисквания - да притежава психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Информация за длъжността

 

Организира и осъществява дейности, свързани със задоволяване на ежедневните потребности от битов характер - пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена в дома на потребителя.


Документи за кандидатстване:

  1. Заявление – образец;
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за завършено образование/минимум основно образование/.

 

Приемът на документи е постоянен.

 

ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

 

Изисквания:

 

Лица, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат хора:

ü  с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

ü  на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

 

Документи за кандидатстване:

 

- Заявление за ползване на услугата - образец;

- Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи – епикриза/етапна епикриза);

 

 

Процедурата по прием на документи за кандидат-потребителите продължава през целия период на реализирането на Програмата. В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

 

Важно: Лица, ползващи услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани и по настоящата програма.

 

Заявления за кандидатстване могат да се получат в сградата на Община Средец, партерен етаж, деловодство, както и да се изтеглят от сайта на общината http://sredets.bg/ 

 

 


Contact Us