13
юли

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

 

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С03, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско  развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 10. 07. 2020 г., Комисия, назначена със заповед № 342/15. 06. 2020 г на Кмета на Община Средец, за провеждане на конкурс за подбор на персонал  за Услуга

"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище", проведе интервюта  с допуснатите на първи етап  кандидати  и   постави оценки, съобразно  изискванията и регламентираните оценъчни карти.  Максимално допустимите  точки за класиране на кандидатите  са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията  обявява следните   резултати:

Списък  на класираните кандидати:

Длъжност

Име , презиме и фамилия на  кандидата

Брой  точки /ср.аритметично/

1

Педагог

Гинка  Петкова Арабаджиева

93

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисията предлага  с класирания кандидат да бъдат сключен  трудов договор за работа по Проект „Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С03

 

Председател:

 

Членове:

 

 


Contact Us