07
окт

Заповед № 1052 / 5.10.2020 г.

На основание чл.14, ал.1  и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №170/26.08.2020 год. на Общински съвет  на община Средец

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 10,000 дка от имот с идентификатор 29221.97.779 по КККР на с.Момина църква, целия с площ 53,008 дка, осма категория с нтп- нелесопригодна площ- дървесна растителност, храсти, м.”Старите лозя”, с номер по предходен план №000779.

Определям начална тръжна цена за отдаване под наем в размер на 20 лв/дка, със срок на наемане до 10 стопански години.

 Определям депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена умножена по площта на имота, който се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

Спечелилите участници заплащат достигнатата при търга цена за първата стопанска година преди подписване на договора.

Търгът да се проведе на 16.10.2020 г. от 10:40 ч.,  в зала № 202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търга се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 15.10.2020 г., в стая №310.

Документи за участие в търга се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 15.10.2020 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 22.10.2020 г. при повторен търг.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на решение на общински съвет;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

 Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания);
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината;
  • Декларации – 2 броя по образец;
  • Документ за закупена тръжна документация;
  • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
  • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление;

При неявяване на поне двама кандидати за участие в търга, повторен търг да се проведе на 23.10.2020 г. от 10:40 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и входиране на заявления за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 22.10.2020 г.

Условията и правилата за провеждане на търговете с явно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

        Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

 


Contact Us