13
яну

Съобщение

 

ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец в качеството си на партньор по проект: BG05M9OP001-2.018-0006- С01„Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ финансиран от ОП „РЧР“2014-2020 г., ще проведе подбор за следната длъжност:

Ÿ  Общ работник – 13 броя лица на 8 /осем/ часов работен ден, за нуждите на проекта на територията на Община Средец.

Основни целеви групи:

-          лица от ромски произход;

-          лица в риск или жертва на дискриминация.

Основни изисквания за длъжността:

  • да са физически лица;
  • да са в трудоспособна възраст;
  • умения за работа в екип;
  • мотивация за работа;
  • не се изисква образование;

 

Отговорност на длъжността:

  1. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на материали и консумативи.
  2. Отговаря за спазване на трудовата дисциплина.
  3. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.

 

Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договор по чл.68 , ал.1 т.1 от КТ, на пълен работен ден за 11 месеца. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по – Договор BG05M9OP001-2.018-0006- С01„Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г.

 

Основни дейности, които ще се изпълняват по време на заетостта :

1. Хигиенизиране , подобряване на околната среда на територията на община Средец.

2. Почистване и поддържане на терени на територията на гробищен парк, окопаване на зелени площи, подрязване на клони, товарене и сортиране на отпадъци в контейнери, преместван, събиране и пренасяне на дървесна маса.

3. През зимния период – почистване на снежна покривка и опесъчаване на съществуващи социални заведения, обществени сгради и улици на територията на общината.

 

Място за изпълнение на длъжността:

 

ОП ОБЧ  Средец

 

 Документи за кандидатстване:

 

 –  Заявление (по образец) ;

–  Автобиография  (по  образец);

  –  Декларация   (по  образец);

–  Документ за самоличност (за справка);

 -Сл. бележка за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“

 

 

Документи се подават лично на адрес: гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ №28, ет.2, всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 16:30ч. в стая 210 на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота”.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. Списък на одобрените кандидати, с които ще се сключат трудови договори ще бъде обявен на сайта на Община Средец.

 

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 20 януари  2021 г.

 

Подборът протича на два етапа:

Първи етап - Подбор по документи. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец.

Втори етап – провеждане на събеседване. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 22.01.2021 г. от 10:00 ч. в стая №210 в ОП „ОБЧ” гр. Средец.


Contact Us