18
яну

Съобщение

Започна кампанията за плащане на местни данъци и такси в Средец

   Във връзка със стартиране на  данъчната кампания 2021 година , община Средец уведомява гражданите  , че за улеснение на данъкоплатците и тази година се предоставя услуга „ Изнесен офис“ в селата .

Изнесеният офис за събиране на данъци и такси по селата се намира  само в сградата на съответното кметство. Събирането на задълженията от данъкоплатците се извършва от упълномощен служител, с разписани ясни и точни правила.

 Месечният график за предоставяне на услугата „Изнесен офис“  е изготвен от Директор на дирекция „ Месни приходи и общинска собственост”  и предоставен на кметове и кметски наместници.

 Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2021 г. започна официално от 15 януари. От 20 януари започва събирането на местни данъци и такси по селата.

 През 2021 година няма промяна в размера  на данъчните задължения  от 2020 г.

До първи март данъкоплатците ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху моторните превозни средства. Съобщенията ще бъдат разпратени до всяко данъчно задължено лице с размера на данъка за 2021 г. Начините за плащане, банковите сметки и телефони също ще бъдат посочени в тях.

              Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху моторните превозни средства се събират на две вноски, първата – до 30 юни  и втората – до 31 октомври.  На данъчнозадължените лица които платят своите задължения в пълен размер до 30 април се прави  5 % отстъпка.

Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на местната администрация чрез КИН /клиентски идентификационен номер/. Услугата за издаване на КИН е безплатна и се предоставя от общинската данъчна служба.

              Данъчните задължения се плащат  в брой  или чрез ПОС терминал    на каса  „Местни данъци и такси“ в сградата на общинската администрация . Работното време  на касата  е от 8.00 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.

 


Contact Us