10
фев

Обявление

 Община Средец на 10.02.2021г. стартира дейностите по проект BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Проектът ще се изпълнява за срок от 13 месеца и е на стойност 254 719.92 лева.   

 

Проекта ще  изпълнява дейности в две направления:

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа, която включва:

P    Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

P    Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

P    Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).          

    Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

 

Изграденият екип за управление на здравно-социалната услуга ще осигурява по график и съобразно направената индивидуална оценка, почасови услуги като здравна грижа, рехабилитация, психологическа подкрепа, консултиране, информиране и подкрепа.

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, включваща следните мерки:

P  Осигуряване на ЛПС.

P  Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на държавно делегираните услуги.

P  Тестване на персонала и на потребителите на държавно делегираните услуги за COVID-19.

 

 Основна цел на проекта:  Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 1 - ДЕЙНОСТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА:

 

  • Хора с увреждания;
  • Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
  • Лица над 54 г.;
  • Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19;

 

Документи за кандидатстване: 

 

  • Заявление- декларация за ползване на услугата;
  • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата;

 

          За  получаване на образци и подаване на документи Ви очакваме всеки работен ден от 10.02.2021г., от 08.00 до 17.00 часа в сградата на Община Средец, партерен етаж, деловодство.

 

 

 

 

 

Важно: Лица, които ползват услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани и по проекта от тази схема.


Contact Us