24
фев

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю  по проект –  BG05M9OP001-6.002-0037

 

«Патронажна грижа в община Средец»

 

за НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа:

 

позиция Рехабилитатор

 1. Мария Христова Бойчева – 67т.
 2. Росица Христова Костадинова – 65т.

 

Трудов договор ще бъде сключен с кандидат № 2.

позиция Специалист по здравни грижи

 1. Ярма Иванова Димитрова – 60т.

за НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности: 

позиция Хигиенист

 1. Димитринка Петрова Желязкова – 60т.
 2. Данка Маринова Маринова – 60т.
 3. Алена Митева Трендафилова – 60т.
 4. Лиляна Николова Христова – 60т.
 5. Веселина Петкова Атанасова – 60т.
 6. Гинка Георгиева Маринова – 60т.
 7. Йорданка Василева Атанасова – 60т.
 8. Димитринка Костадинова Янчева – 60т.
 9. Николина Арсова Тодорова  – 60т.

10.  Жана Станчева Кирилова – 60т.

11.  Марийка  Христова Рачева – 60т.

12.  Костадинка Асенова Илиева  – 60т.

13.  Тодорка Христова Михайлова  – 59т.

 

Трудови договори за позиция Хигиенист ще бъдат сключени с лицата от № 1 до № 12 вкл.  Моля,  горепосочените лица да представят медицинско за работа, свидетелство за съдимост, извлечение на банкова сметка и трудова книжка.    Лицата класирани за позиция хигиенист е необходимо да имат актуална здравна книжка.

 

      Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.      


Contact Us