25
мар

Заповед №190 / 18.03.2021 г.

               На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите, вьв връзка с постъпило писмо от кметски наместник на с. Долно Ябълково, относно възстановяване на 24 часово водоподаване поради нормализиране дебита на водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване

 

 

ОТМЕНЯМ:

 

 

         Считано от днес, 18.03.2021г. моя заповед №973/18.08.2020 г. за въвеждане на режим на водоподаване за питейно водоснабдяване в село Долно Ябълково, община Средец.

 

 

Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез средствата за масова информация, както и да бъде публикувана на сайта на Община Средец.

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

 

 

 


Contact Us