21
юли

Съобщение

  Комисия назначена със Заповед № 553/10.07.2017 год.  на Кмета на Община Средец за провеждане на конкурсна процедура за избор на Директор в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост,  находящ се в с. Факия, общ. Средец реши:

Определя  Красимира Гочева Апостолова за спечелил конкурсната процедура за избор на Директор в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост,  находящ се в с. Факия, общ. Средец.

 

 

Председател на конкурсната комисия

Георги Станилов – Секретар на Община Средец


Contact Us