02
авг

Заповед № 588/ 01.08.2017 г.

на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 377 и № 378 от 05.07.2017 г. на Общински съвет-гр.Средец.

 

З А П О В Я Д В А М:

 

І. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти:

 • Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 41 с площ от 730 кв.м., ведно с построена в него полумасивна едноетажна стопанска постройка (дървен склад в лошо състояние) със з.п. от 268 кв.м. по ПУП на гр.Средец, при граници на имота: изток и юг – улица, запад – УПИ І, север – озеленяване, при начална тръжна цена в размер на 22 700,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в размер на 2270,00 лв. 
 • Апартамент № 2, етаж 1 в жилищен блок № 13, находящ се в гр. Средец, ул.“Военни блокове“, изграден в УПИ І, кв. 90 по регулационния план на гр.Средец, със з.п. от 63,26 кв.м., ведно с 11,071 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя, изба № 8 с полезна площ 8,70 кв.м., при граници на апартамента: изток – ап. №1, запад и север – външен зид, юг - коридор и ап. № 3, при начална тръжна цена в размер на 5080,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в размер на 508,00лв.

 

1. Определените депозити за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внасят в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. 

2. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имотите.

    ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 11.08.2017 г. от 10:00 ч. и 10:10 ч.,  в зала № 202 в сградата на община Средец.

   ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търговете: Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 10.08.2017 г., стая 311.

    Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30,00 лева, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

   ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 10.08.2017 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 17.08.2017 г. за повторни търгове. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 18.08.2017 г., при същите условия.

   V. Оглед се извършва всеки работен ден до 10.08.2017 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

   VІ.  Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

   VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания).;
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината.;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

   VІІІ. При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 18.08.2017 г. от 10:00 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 17.08.2017 г. 

   ІX. Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец:  www.sredets.bg.

   X. Спечелилилите търговете заплащат продажната цена при подписване на договора, 3% режийни, 3% местен данък, стойността на изготвената оценка за имота и дължимия ДДС върху тях.

        Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на община Средец

(съгл.заповед № 573/ 18.07.17г.)

 


Contact Us