02
авг

Заповед № 587/ 01.08.2017 г.

На основание чл.14, ал.1 и ал.2, и чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 374 от 05.07.2017 г. на Общински съвет-гр.Средец.

 

З А П О В Я Д В А М:

   І. Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в кметствата на селата Орлинци, Голямо Буково и Богданово, с обща площ от 33 кв.м., за срок от 5 години, за предоставяне на универсална пощенска услуга, а именно:

 • Помещение от 13 кв.м., находящо се в сграда-кметство с.Орлинци, изградена в УПИ ІІІ, кв.18 по плана на с. Орлинци, с Акт за ПОС № 64/ 12.07.2011г.
 • Помещение от 10 кв.м., находящо се в сграда-кметство с.Голямо Буково, изградена в УПИ І, кв.13 по плана на с. Голямо Буково, с Акт за ПОС № 200/ 08.06.1998г.;
 • Помещение от 10 кв.м., находящо се в сграда-кметство с.Богданово, изградена в УПИ ІІ, кв.160 по плана на с.Богданово, с Акт за ПОС № 453/ 15.05.2000г. 

 

1. Определената начална тръжна цена за месечен наем, за ползваните 33 кв.м. обща площ е в размер на 59,40 лв. без ДДС, и депозит за участие в размер на 5,94 лв.

2. Определеният депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внасят в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. 

3. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

   ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 11.08.2017 г. от 10:20 ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.

   ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжната документация за участие в търга се получава в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 10.08.2017 г., стая 311.

   Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 20,00 лева, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

   ІV. Документи за участие в търга се подават в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 10.08.2017 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 17.08.2017 г. за повторен търг. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторен търг ще се проведе на 18.08.2017г., при същите условия.

   V. Оглед се извършва  всеки работен ден до 10.08.2017 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

   VІ.  Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

   VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания).;
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината.;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

   VІІІ. При неявяване на поне двама кандидати да участват в търга, следващ търг ще се проведе на 18.08.2017 г. от 10:20 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторния търг се извършва до 16:00 ч. на 17.08.2017 г. 

   ІX. Условията и правилата за провеждане на търга с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец:  www.sredets.bg.

        Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на община Средец

(съгл.заповед № 573/ 18.07.17г.)


Contact Us