24
авг

Съобщение

ДОГОВОР № РД04-64/30.05.2017г. между  Фонд „Социална закрила“ и Община Средец

Проект „Осигуряване на професионалнo оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Средец”

Стойност на проекта: 22 123,20 лева

Финансиране от ФСЗ: 19 910,88 лева

Община Средец: 2 212,32 лева.

Срок за реализация на проекта: 31.08.2017г.

 

Приоритетни цели:

P  Социална интеграция на уязвими групи.

P Намаляване таксите за потребителите, както и справяне с бедността и социалната изолация на възрастните хора и хора с увреждания.

Социална насоченост на проекта – целева група

Деца и младежи

Хора с увреждания

Възрастни хора

Основна цел на проекта е подобряване на качеството на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж”, чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.

Подцели на проекта:

PПодобряване на материалната база на ДСП;
PОтговаряне на нормативни изисквания чрез модернизация на материалната база;
P Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП.
PРеализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта.

Заповед за сформиране на екип и провеждане на среща на екипа за стартиране на дейностите по проекта, с цел разпределене на задачи и отговорности и определяне на срокове.

Дейност 2: Провеждане на процедура по ЗОП.

За избор на изпълнител/доставчик по проекта ще бъде проведена процедура при спазване на принципите, условията и реда за възлагане, съгласно изискванията на ЗОП. Дейността включва подготовка и провеждане на процедурата, избор на доставчик и сключване на договора с избрания изпълнител.

Дейност 3: Доставка и монтаж на нови уреди.

Доставката се извършва в определения в договора с изпълнителя срок, а оборудването се приема, чрез подписване на приемо-предавателен протокол за съответствие на доставката с техническата спецификация.

Дейност 4: Популяризиране на дейностите и целите на проекта, и финансиращата организация - Фонд „Социална закрила”.

Информацията за изпълнението на проекта и ролята на Фонд «Социална закрила» във финансирането на дейностите, ще бъде публикувана във вестник Средец и интернет страницата на Община Средец.

Дейност 5: Техническо и финансово отчитане на проекта.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта

Пестене на време за приготвяне на храната;

Пестене на електроенергия;

Подобряване на условията за труд на персонала.

P Удължаване на срока за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ от 30.04.2017г. до 31.12.2019г. без прекъсване.

 

 


Contact Us