05
сеп

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СРЕДЕЦ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

            На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, чл.51  от Наредбата  за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета в Община Средец, Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СРЕДЕЦ  от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД. 

            С Решение № 98 от 29.02.2016г .на Общинския съвет е дадено съгласие Община Средец да кандидатства по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 2014 ТС161СВ005-2015-1 Програма ИНТЕРРЕГ –ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция.

            На 20.03.2017 г., бе сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 02-29-45 по проект №2014ТС1615СВ005-2015-149 „Зелено: Растеж, отговорност,партньорство,екология ,природа”. Срокът за извършване на инвестицията е  24 месеца от датата на сключване на договора. Стойността на проекта е 364 942,57евро или  713 754.68 лв.  с ДДС. Предоставената финансова помощ е в размер на 234 253,01 евро или 458 152,04 лв. Предвидено е съучастие  при извършване на инвестицията в размер на 130 689,56 евро или  255 602, 64лв. Съучастието е потвърдено с Решение на Общински съвет № 257 от 21.12.2016г.           

            Реализацията на подписаният договор по  проекта  изисква мобилизация на значителен финансов ресурс под формата на оборотно /мостово/ финансиране  на разходите, преди тяхното възстановяване  от Управляващия орган. При спазване клаузите на сключения договор се предвижда предоставянето на аванс в размер на 20% или  46 850,60евро за междинно и окончателно плащане ,а общината не разполага със свободни собствени средства.             За да се осигури безпроблемно  и регулярно  финансиране на проекта в съответствие с графика  за реализацията, единственият възможен начин за набавянето  на такъв ресурс при преференциални условия  за общините  е кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД .

            На основание чл.4 т.1 от Закона за общинския дълг, общинска администрация Средец предлага да се кандидатства за  дългосрочни заеми от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД .За осигуреното мостово финансиране на проекта,  кредитът ще бъде  погасен след отчитането на проекта, съгласно  клаузите по сключеният  договор. А заемът за осигуряване на съфинансиране ще бъде погасен от собствените приходи на общината.

            Във връзка с гореизложеното предлагаме  за обсъждане следните намерения за поемане на дълг:

1.Кредит за съучастие както следва :

 • Максимален размер на дълга- 255 605лв.(Двеста петдесет и пет хиляди шестстотин и пет лева )                                  
 •  Валута на дълга – лева
 •  Вид на дълга –дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 •  Условия за погасяване:

        - Срок на погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

        - Източници за погасяване на главницата –собствени средства

        - Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %.

 •  Други такси,наказателни лихви,неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд”Флаг” и Управляващата банка.
 •  Начин на обезпечение на кредита:

               - Учредяване на залог върху постъпленията  по сметката на Община Средец , по която постъпват средствата по проект № 2014ТС 1615 СО005-2015-1-149„Зелено:Растеж,отговорност,партньорство,екология,природа”,по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”.

            - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Средец по чл.45,ал.1,т.1,букви „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетни взаимоотношения по чл.52,ал.1,т.1,букви „а“ и „б“ от ЗПФ,постъпващи по банкова сметка,вземанията за наличностите по която,настоящи и бъдещи ,също са обект на особен залог.

2. Мостови кредит както следва:

 • Максимален размер на дълга - 307 417лв.(Триста и седем хиляди четиристотин и седемнадесет лева)                                  
 •  Валута на дълга – лева
 •  Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 •  Условия за погасяване:

        - Срок на погасяване – 20.07.2019г., считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

        - Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-45/20.03.2017г. - за Проект № 2014ТС1615СО005-2015-1-149 „Зелено: Растеж,отговорност, партньорство, екология ,природа” по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”

 • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %.
 •  Други такси,наказателни лихви,неустойки и разноски- съгласно ценовата политика на Фонд”Флаг” и Управляващата банка.
 •  Начин на обезпечение на кредита:

            - Учредяване на залог върху постъпленията  по сметката на Община Средец , по която постъпват средствата по проект № 2014ТС 1615 СО005-2015-1-149„Зелено:Растеж,отговорност,партньорство,екология ,природа” , по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция 2014 – 2020”.

           - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Средец по чл.45,ал.1,т.1,букви „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетни взаимоотношения по чл.52,ал.1,т.1,букви „а“ и „б“ от ЗПФ,постъпващи по банкова сметка,вземанията за наличностите по която,настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 


ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА   6.10.2017 г.  ОТ 11.00  ЧАСА  В ЗАЛА 1 НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ.

 

 

НАДЯВАМЕ СЕ ВАШЕТО АКТИВНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ


Contact Us