05
окт

Заповед № 763/05.10.2017 г.

 На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № П-94-00-66/03.10.2017 г. подадено от Петко Киров Петков.

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

СТАИ ЗА ГОСТИ 

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Преображенска” бл.18, вх.3, ет.2, ап.23, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 4 легла

Собственик на обекта: Петко Киров Петков

 

Лице извършващо дейност в обекта:  Петко Киров Петков

с постоянен адрес: гр. Средец, ул. „Преображенска” бл.18, вх.3, ет.2, ап.23, общ. Средец, обл. Бургас

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us