06
окт

Заповед №752 / 02.10.2017 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 377 от 05.07.2017 г. на Общински съвет-гр.Средец.

 

З А П О В Я Д В А М:

 

І. Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински имот:

 • Апартамент № 2, етаж 1 в жилищен блок № 13, находящ се в гр. Средец, ул.“Военни блокове“, изграден в УПИ І, кв. 90 по регулационния план на гр.Средец, със з.п. от 63,26 кв.м., ведно с 11,071 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя, изба № 8 с полезна площ 8,70 кв.м., при граници на апартамента: изток – ап. №1, запад и север – външен зид, юг - коридор и ап. № 3, при начална тръжна цена в размер на 5080,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в размер на 508,00лв.

 

1. Определеният депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. 

2. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

    ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 13.10.2017 г. от 10:00 ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.

   ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжната документация за участие в търга се получава в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 12.10.2017 г., стая 311.

    Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

   ІV. Документи за участие в търга се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 12.10.2017 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 19.10.2017 г. за повторен търг.

   V. Оглед се извършва всеки работен ден до 12.10.2017 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

   VІ.  Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

   VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания).;
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината.;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

 VІІІ. При неявяване на поне двама кандидати да участват в търга, следващ търг ще се проведе на 20.10.2017 г. от 10:00 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторния търг се извършва до 16:00 ч. на 19.10.2017 г. 

   ІX. Условията и правилата за провеждане на търга с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец:  www.sredets.bg.

   X. Спечелилият търга заплаща продажната цена при подписване на договора, 3% режийни, 3% местен данък, стойността на изготвената оценка за имота и дължимия ДДС върху тях.

        Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец


Contact Us