21
ное

Съобщение до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

инж.Иван Жабов - Кмет на община Средец

Пълен пощенски адрес: 8300 гр. Средец, пл. "България" №8, тел. (05551) 6996

Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

съобщава

на заинтересованото население, че има инвестиционно предложение за

„Реконструкция на улици „Атанас Манчев”, „Бенковски” и „Септемврийци“ в гр. Средец”

 

                 Инвестиционното намерение има за цел осъществяване на ремонт на улици от второстепенната улична мрежа в град Средец. Ще бъде извършен ремонт на съществуващата пътна настилка на ул. „Атанас Манчев”, ул. „ Бенковски” и ул. „Септемврийци”, с което ще се създаде по-благоприятна комуникационна-транспортна обстановка.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в Адрес: гр. Средец 8300,                          пл. "България" №8, тел. (05551) 6996, Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

 

Дата: 21.11.2017г.                                                       Уведомител   

                                                                                                               ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

                                                                                                              Кмет на община Средец


Contact Us