04
дек

ГРАФИК ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ 2018 Г.

Във връзка с публичното обсъждане на проекта на бюджета на община Средец за 2018 г., на основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА , чл.84 ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29 ал.1 т.9 от Наредбата условията за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Средец  приета с Решение 623/29.01.2014 г. на Общински съвет – Средец , изменена с Решение 217/26.10.2016 г. на ОБС гр.Средец, представяме на Вашето внимание пълен вариант на проекта на Бюджета на Община Средец за 2018 г.

Информацията за Бюджета на община Средец е публикувана на сайта на община Средец  в Раздел - Дирекции – „Финансово счетоводни дейности и човешки ресурси”.

Кметът на Община Средец, кани гражданите от всички населени места в общината, общинските съветници, представителите на бизнеса, НПО/читалища,младежки, спортни организации/, ръководителите на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за публично обсъждане на Бюджета на Община Средец за 2018 година.

 

Обсъждането ще се състои съгласно приложения план график по населени места, съгласно Заповед на кмета на община Средец № 914/01.12.2017 г.

 

1.За селата Горно Ябълково и Долно Ябълково.Събранието ще се проведе в с.Горно Ябълково на 11.12.2017 г. от 9,30 часа. в магазина;

 

2.За с.Момина Църква на 11.12.2017 г.  от 10,45 часа в Читалището;

 

3.За с.Пънчево на 11.12.2017 г. от 12,00 часа в кметството;

 

4.За с.Росеново на 11.12.2017 г. от 12,30 ч. в кметството;

 

5.За с.Драчево на 11.12.2017 г. от 13,30 ч.в Клуба на пенсионера;

 

6.За с.Дебелт на 11.12.2017 г. от 14,30 в Читалището;

 

7.За с.Дюлево на 11.12.2017г.от 15,30 ч. в Читалището;

 

8.За с.Загорци на 11.12.2017 г. от 16,30 ч. в Клуб на пенсионера;

 

9.За с.Факия на 11.12.2017 г. от  18,00 ч. в  ресторанта на РПК;

 

10.За селата Варовник и Богданово. Събранието ще се проведе в с.Богданово на 12.12.2017 г. от 9,30 в магазина;

 

11.За селата Голямо Буково, Белеврен, Кирово, Граничар, Тракийци.Събранието ще се проведе в с.Голямо Буково на 12.12.2017 г. от 10,30 ч. в кметството;

 

12.За  с.Вълчаново на 12.12.2017 г. от 11,45 часа в Клуб на пенсионера;

 

13.За селата Сливово, С.Камене , Гранитец. Събранието ще се проведе в  с.Сливово на                 12.12.2017г. в 12,30 в магазина на РПК;

 

14.За с.Белила на 12.12.2017 г. от 14,00 часа в кметството;

 

15.За с.Проход на 12.12.2017 г . от 15,00 ч. в Клуб на пенсионера ;

 

16.За с.Бистрец на  12.12.2017 г. от 16,00 ч. в Клуб на пенсионера;

 

17.За с.Кубадин на 12.12.2017 г. от 17,00 ч. в ресторанта ;

 

18.За с.Светлина на 13.12.2017 г. от 9,00 ч. в Читалището;

 

19.За с.Драка на 13.12.2017 г. от 10,00 в Читалището;

 

20.За с.Радойново на 13.12.2017г. от 11,00  в кметството;

 

21.За с.Зорница на 13.12.2017 г. от 12,00 ч  в пенсионерски клуб „Зорница”;

 

22.За с.Малина на 13.12.2017г. от 13,30 ч. в Клуб на пенсионера;

 

23.За с.Орлинци на 13.12.2017г. от 14,30 ч. в Клуб на пенсионера;

 

24.За с.Суходол на 13.12.2017 г. от 15,30 ч. в Клуб на пенсионера;

 

25.За гр.Средец на 19.12.2017 г. от 17,00 в Зала 1 на общината;

 

 

 

 

Кмет на община Средец:                                    Председател Общински съвет:

Инж.Иван Жабов                                                                                                Д.Цъцаров                   


Contact Us