29
дек

Съобщение за предоставяне на концесия на язовири

На основание чл.43 от Закона за концесиите и чл.30, ал.2 от Правилника  за прилагане  на Закона за концесиите във връзка  с решение №  442,443,444,445,446,447,448,449, от 29.11.2017г.на  Общински съвет Средец

 

Община Средец

Съобщава, че е обявена процедура за предоставяне на общинска  концесия  за услуга на следните обекти, публична общинска  собственост:

 

№ по

ред

Населено място, имот №

Име на язовир /Местност/

Акт по ПОС/№ дата

Площ  дка

Годишно концесионно

плащане, в лева - минимум без включено ДДС

1

Светлина,

имот№000039

„Першава”

405/29.12.1998г.

83,986

2340,00 лв.

2

Бистрец, имот№000140

 

220/11.09.1998г.

13,007

480,00 лв.

3

М. църква,

№000778

„Василева кория”

218/11.09.1998г.

44,373

1260,00 лв.

4

Зорница,

№000376

„Манда гьол”

247/16.03.1999Г.

11,949

420,00 лв.

5

Зорница,

№000158

„Минчева  чешма”

134/16.10.2013г.

59,317

1560,00 лв.

6

Суходол,

 №097010

„До село”

223/17.09.1998г.

117,240

3000,00 лв.

7

Суходол,

№086009

„Джендема”

224/18.09.1998г.

27,911

660,00 лв.

8

Суходол, №100008

„До село”

.643/07.05.2001г.

10,341

360,00 лв.

 

 

2. Номер на обявленията   в електронната страница на Държавен вестник –

№1 до №8 от 22.12.2017г.

3. Срок за получаване на документацията за участие в процедурата – до 17:00 часа на 22.01.2018 г.от Деловодството на община Средец, пл. ” България” №8

4. Място и срок за получаване на офертите - Деловодството на община Средец,

пл. ” България” №8 -  до  17:00 часа на 25.01. 2018 г.

5. Място и дата на отваряне на офертите – Зала 202 на  II eтаж в сградата на Общинска администрация гр. Средец от  11:00 часа на 26.01.2018 г.

6. Лице за контакти – Тодорка Бялкова – тел:05551 69-94 / вътрешен 230


Документацията може видите тук

 

инж. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец


Contact Us