03
яну

Заповед № 965/21.12.2017 г.

 На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № И-94-00-87/20.12.2017 г. подадено от Иван Стоянов Буланов.

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

СТАИ ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” бл. 4, вх.А, ет.5, ап.13, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 4 легла

Собственик на обекта: Иван Стоянов Буланов

 

Лице извършващо дейност в обекта:  Иван Стоянов Буланов

с постоянен адрес: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” бл. 4, вх.А, ет.5, ап.13, общ. Средец, обл. Бургас.

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us