09
яну

Заповед № 6 / 5.01.2018 г.

На основание чл.14, ал.1  и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №457/29.11.2017 год. на Общински съвет  на община Средец

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, следните имоти, ЧОС:

- имот №070014, с начин на  трайно ползване- нива, с площ 65,628 дка в  м.„Чолаков баир”, ІV категория, землище с.Дебелт, с граници и съседи: имот №071042, 070017, 070022, 070024, 063054, 063055, 063017, 063029, 009708, актуван с АОС №175/10.04.1998 г., с депозит за участие в размер на 98,44 лева;

- имот №010001, с начин на  трайно ползване- нива, с площ 76,077 дка в  м.„Еркесията”, ІV категория, землище с.Дебелт, с граници и съседи: имот №010605, 010021, 011107, 010422, 010022, актуван с АОС №167/09.04.1998 г., с депозит за участие в размер на 114,12 лева;

- имот №061002, с начин на  трайно ползване- нива, с площ 117,630 дка в м.„Арпа дере”, ІV категория, землище с.Дебелт, с граници и съседи: имот №063089, 061028, 062824, 061029, 061027, актуван с АОС №174/10.04.1998 г., с депозит за участие в размер на 176,45 лева;

- имот №016013, с начин на  трайно ползване- нива, с площ 84,793 дка в  м.„Долна лъка”, ІІІ категория, землище с.Белила, с граници и съседи: имот №000093, 000099, 016017, 000046, актуван с АОС №1928/16.04.2010 г., с депозит за участие в размер на 135,67 лева;

- имот №016016, с начин на  трайно ползване- нива, с площ 23,519 дка в  м.„Долна лъка”, ІІІ категория,  землище с.Белила, с граници и съседи: имот №016018, 000095, 000046, 016012, актуван с АОС №1929/16.04.2010 г., с депозит за участие в размер на 37,63 лева.

Определям начална тръжна цена за отдаване под наем на имотите в размер на 16,00 лв/дка за трета категория и 15,00 лв/дка за четвърта категория.

Определеният депозит за участие се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. 

Търговете да се проведат на 23.01.2018 г. от 10:00 ч.,  в зала № 202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация за един имот в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 22.01.2018 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 22.01.2018 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 29.01.2018 г. за повторни търгове.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Копие на решение на общински съвет;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

 Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания);
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината;
  • Декларации – 2 броя по образец;
  • Документ за закупена тръжна документация;
  • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
  • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление;
  • - Копие от регистрационна карта на земеделски производител, издадена от съответната областна дирекция по земеделие и копие от анкетна карта, удостоверяваща, че лицето извършва дейност като земеделски производител на територията на община Средец.

 При неявяване на поне двама кандидати за участие в търговете, следващи търгове да се проведат на 30.01.2018 г. от 10:00 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и входиране на заявления за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 29.01.2018 г.

Условията и правилата за провеждане на търговете с явно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

        Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец


Contact Us