30
яну

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Община Средец съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Средец е постъпила информация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на ферма за отглеждане на риба и раци в язовир, находящ се в ПИ № 000039, местност „Першава”, землище на с. Светлина, община Средец”. Инвеститор: „Агро Свет” ЕООД

  Заинтересованите лица, могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища всеки работен ден в сградата на община Средец, стая 208. в срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение.


Contact Us