08
мар

Съобщение

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

инж.Иван Жабов - Кмет на община Средец

Пълен пощенски адрес: 8300 гр. Средец, пл. "България" №8, тел. (05551) 6996

Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

съобщава 

на заинтересованото население, че има инвестиционно предложение за

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ПОЛЗВАНЕ, В УПИ I , КВ.25 ПО ПЛАНА НА С.ФАКИЯ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ”

 

 

Инвестиционното намерение има за цел благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи в с.Факия, общ. Средец. Дейностите, включени в предложението са изграждане на алейна мрежа,  засаждане на различни видове дървета и храсти, монтиране на детска площадка с подходяща ударопоглъщаща настилка, обособен кът за отдих с беседка, пейки и кошчета за отпадъци.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в Адрес: гр. Средец 8300,                          пл. "България" №8, тел. (05551) 6996, Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

      Уведомител   

                                ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

                              Кмет на община Средец


Contact Us