08
мар

Съобщение

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

инж.Иван Жабов - Кмет на община Средец

Пълен пощенски адрес: 8300 гр. Средец, пл. "България" №8, тел. (05551) 6996

Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

съобщава

на заинтересованото население, че има инвестиционно предложение за

„Вътрешно преустройство на бивш „Военен клуб” в гр. Средец в Лабораторен център за мониторинг на околната среда и биоразнообразието в защитени територии”

 

Инвестиционното намерение има за цел осъществяване на ремонт на самостоятелен обект, включващ целия първи етаж от четириетажна жилищна сграда, находяща се в кв. 6, УПИ XIX-236 по плана на гр. Средец. Предвидените ремонтни дейности имат за цел подобряване и разширяване на използваемостта на помещенията в обекта.

 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в Адрес: гр. Средец 8300,                          пл. "България" №8, тел. (05551) 6996, Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

 

     Уведомител   

                             ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

                            Кмет на община Средец


Contact Us