08
мар

Съобщение

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

инж.Иван Жабов - Кмет на община Средец

Пълен пощенски адрес: 8300 гр. Средец, пл. "България" №8, тел. (05551) 6996

Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

съобщава

на заинтересованото население, че има инвестиционно предложение за

„Основен ремонт на НЧ „Светлина – 1924” с. Дебелт с цел обособяване на Комплекс за креативен туризъм”

 

Инвестиционното намерение има за цел осъществяване на ремонт на сградата на Народно Читалище „Светлина – 1924”, находящо се в поземлен имот с идентификатор 20273.501.534 по КК на с. Дебелт. Предвидените рамонтни дейности имат за цел подобряване и разширяване на използваемостта на част помещенията в сградата на Народно Читалище „Светлина – 1924” в с. Дебелт.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в Адрес: гр. Средец 8300,                          пл. "България" №8, тел. (05551) 6996, Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

 

 Уведомител   

                        ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

                      Кмет на община Средец


Contact Us