11
фев

Обявление за конкурс

На основание Заповед на Кмета на Община Средец № 109/07.02.2013 год. и на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Директор на Дирекция „Образование, здравеопазване, култура, социални и младежки дейности, интеграция на малцинствата и спорт “

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 1. Да отговаря на изискванията по чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител;
 2. Степен на образование: висше - магистър;
 3. Професионално направление: педагогика, хуманитарни науки, социални науки;
 4. Професионален опит – четири години или минимален ранг ІІІ младши;
 5. Друга квалификация – компютърна грамотност – WORD, EXCEL,  WINDOWS.

Допълнителни изисквания за длъжността

 1. Професионален опит най –малко 6 години - да е придобит в области на
  дейност свързана с културата, образованието, здравеопазването, социалните дейности.
 2. Да познава – действащите закони и нормативни актове към тях в областта на:
  а/ културата – Закон за закрила и развитие на културата, Закон за културното наследство, Закон за народните читалища,
  б/ образованието – Закон за народната просвета, Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Закон за физическото възпитание и спорта,
  в/ здравеопазването – Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Закон за военно инвалидите и военно пострадалите, Закон за ветераните от войните, Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училища
  г/ социалните дейности – Закон за социалното подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за интеграция на хора с увреждания,
  д/ други – Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Наредбите на Общински съвет - Средец

Провеждането на конкурса ще се извърши чрез:

 1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Организация и развитие на образованието, здравеопазването,  културата, социалните и младежки дейности, интеграция на малцинствата и спорт на територията на Община Средец”. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и позицията, за която се кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител на адрес: Общинска администрация на Община Средец, гр.Средец, пл."България”№8, / деловодство /- партерен етаж, краен срок   4 /четири/дни преди обявената дата за провеждане на конкурса.
 2. Интервю

Кандидатите да представят следните документи:

 1. Заявление за участие: Образец  - Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители  /образец /;
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;
 4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобит ранг;
 5. Автобиография CV формат;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.
 8. Документ за самоличност за проверка при подаване на документите.

Кратко описание на длъжността:

 1. Цел на длъжността:

Ръководи и организира цялостната дейност на дирекцията, контролира и носи отговорност за спазване на всички нормативни документи, касаещи дейността, включителни и тези, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета, участва във формирането на политиката на общината в сферата на образованието, здравеопазването,  културата, социалните и младежки дейности, интеграция на малцинствата и спорт и отговаря за нейното осъществяване.

 1. Области на дейност:

Образование, здравеопазване, култура, социални и младежки дейности, интеграция на малцинствата и спорт

 1. Основни задължения:
  - Координира, контролира и отговаря за дейността на дирекция  „Образование, здравеопазване, култура, социални и младежки дейности, интеграция на малцинствата и спорт „
  -   Контролира спазването на бюджетната и финансова дисциплина;
  -   Подписва  документи от кореспонденцията на ресора;
  -   Разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;
  -   Участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
  -   Участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;
  -   Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
  -   Координира работата на общинските културни институции  и читалища.
  -   Осигурява периодично обучение на ръководителите на образователни, културни и спортни звена;
  -   Контролира изпълнението на решенията от дейностите, както и всички заповеди, предписания и др. на контролни органи и Кмета на Общината;
  -  Участва в заседания на Общински съвет – гр.Средец по въпросите на Дирекцията.

Минимален размер на основна заплата за длъжността е  420.00 лева.

 

Документите следва да бъдат представени в:

 1. Общинска администрация гр.Средец, обл.Бургас, пл. „ България “ № 8

 / деловодство /- партерен етаж, всеки работен ден от 8.00 до 17.00

 1. Краен срок за подаване на документите: 22.02.2013  
 2. Ден на публикуване: 11.02. 2013 год.
 3. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за контакт.

На общодостъпно място ще се публикуват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:

 1. Информационното табло в Общинска администрация – Средец
 2. Интернет страницата на Община Средец.

  На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване във вестник „Черноморски фар” и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

 

Лице за контакти: Бончо Богданов – Секретар община Средец

Телефон за контакти: 05551 69 93 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец  

 


Contact Us