02
апр

Покана

Община Средец кани неправителствени организации и училища, които са заинтересовани да участват като Партньор в проект по схема  BG05M9OP001-2.018

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, финансиран по ОПРЧР И ОПНОИР да подадат Заявление за интерес най-късно до 13.04.2018г.

Заявлението следва да е в свободен стил. В него да се посочи:

1. Наименование и описание на организацията / фирмата / институцията.

2. Предложение за дейности по Направление ІV – Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи по ОП РЧР, които организацията / фирмата /  да реализира като Партньор/НПО/.

3. Предложение за дейности по ОП НОИР, които организацията /училище/ да реализира като Партньор.

4. Примерен бюджет за дейностите, които организацията / фирмата / да реализира като Партньор.

5. Опит в изпълнението на такива дейности/ всеки Партньор следва да има поне 1 година опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение.

6. За неправителствени организации:

- всеки Партньор, който ще разходва средства по проекта, трябва да докаже, че разполага с финансов капацитет;

- да отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент(ЕС) № 1407/2013г.

Одобрените Партньори ще бъдат поканени да се включат в разработването на проектното предложение.

 

Документите следва да се подават в Община Средец,  пл. „България” № 8, етаж партерен, деловодство в срок до 17.00 часа на 13.04.2018г.

Телефон за информация: 05551/77-21


Contact Us