05
апр

Съобщение до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

инж.Иван Жабов - Кмет на община Средец

Пълен пощенски адрес: 8300 гр. Средец, пл. "България" №8, тел. (05551) 6996

Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

съобщава 

на заинтересованото население, че има инвестиционно предложение за

изграждане на Туристическа пътека от ТК „Божура” до м. „Царски кладенец

 

Инвестиционното намерение има за цел  изграждане на туристическа пътека, която започва от          м. „Божура”  и завършва до м. „Царски кладенец” в община Средец. По цялата дължина на пътеката се предвижда да се монтират указателни табели, кошчета за отпадъци, също така да бъдат изградени и няколко заслона.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в Адрес: гр. Средец 8300,                          пл. "България" №8, тел. (05551) 6996, Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

 

Уведомител   

                     ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

                   Кмет на община Средец


Contact Us