14
фев

Съобщение

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

инж.Иван Жабов ОБЯВЯВА :

Инициатива на „Ривона” ЕООД,

за ползване на воден обект – язовир „Зорница”

 

1. Цел на заявеното използване: Аквакултури и свързаните с тях дейности
2. Воден обект-предмет на използването Язовир „Зорница” с поземлен имот №000429, с.Зорница, община Средец с площ 246,747дка;Водно тяло:BGMA700R006 - Средецка река.
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Не се предвижда изграждане на сгради и съоръжения.Язовира се зарибява изкуствено.
4. Мястото на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ Имот №000429 се намира в м. „Козгуна”, с.Зорница, община Средец.Язовира е разположен на около 1.2км източно от с.Зорница.ЕКАТТЕ 31379
5. Проектни параметри на използването: Язовир „Зорница” с площ 246,747дка
6. Условия,при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект: 1. Да се осигури вода за питейно-битови цели за обслужващия персонал,съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001г.; 2. Осигуряване на минимално водно количество след язовирната стена; 3. Издаване на разрешително за ползване на водния обект;
7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: гр.Средец, пл.България № 8, сграда на община Средец, ет.2, стая 208

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us