03
авг

Съобщение

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

инж.Иван Жабов - Кмет на община Средец

Пълен пощенски адрес: 8300 гр. Средец, пл. "България" №8, тел. (05551) 6996

Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

съобщава

на заинтересованото население, че има инвестиционно предложение за

„Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“,

 

Инвестиционното намерение има за цел, презалесяване на Общински горски територии  пострадали от пожари, болести и вредители в землищата на с. Пънчево, с. Момина църква, с. Кубадин, с. Факия и с. Радойново  община Средец.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в Адрес: гр. Средец 8300,                          пл. "България" №8, тел. (05551) 6996, Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

 

Уведомител:   

                       ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

                     Кмет на община Средец


Contact Us