06
авг

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-2.015-0001- С01 "Заедно за по-добър живот", по процедура BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ – За по-добър живот“  ще проведе подбор на персонал за „Център за социални и здравни услуги” за следните длъжности: 

 

Личен асистент – 17 бр.

Домашен помощник – 5 бр.

Изисквания към кандидатите:

Минимални изисквания за образование: начално. Професионалният опит в областта на социалните услуги се счита за предимство.

 

Задължителни изисквания за заемане на длъжностите: Всички лица да са в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 

 Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по – Договор BG05M9OP001-2.015-0001- С01, по проект финансиран със средства от Европейски социален фонд, процедура BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ – За по-добър живот“.  Трудовият договор е за определен срок.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ”:

Осигуряване на достъп до дългосрочна социално-здравна гижа за представителите на целевата група. Комплексът от междусекторни услуги за социално включване за хора с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни хора в риск ще се предоставят почасово в ЦСЗУ и мобилно по домовете на потребителите.

Задълженията на обявените длъжности са подробно описани в длъжностните характеристики, с които кандидатите могат да се запознаят в стая 303 в сградата на общинска администрация.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

  • Ø Заявление за участие в подбора /по образец/;
  • Ø Декларация по образец;
  • Ø Документ за самоличност /за справка/;
  • Ø Автобиография /по образец/;
  • Ø Копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;
  • Ø Копие от документ за завършено образование;

Кандидатът може да представи и други приложими към подбора документи.

 

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Община Средец,  пл. „България” № 8, етаж партерен, деловодство в срок  от 06.08.2018г. до 17.00 часа на 14.08.2018 г. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Средец.

Подборът протича в два етапа: първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, втори етап - интервю с допуснатите кандидати. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на  входа на сградата на община Средец на 17 август 2018г.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 20.08.2018г. от 10,00 часа в сградата на Община Средец, етаж ІІ, Зала № 202.

Списък на одобрените кандидати, с които ще се сключи трудов договор ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на  входа на сградата на община Средец на 23 август 2018г.

 

 

Важно: Лица, които предоставят услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат включени по проекта от тази схема.

 


Contact Us