08
мар

Съобщение

Относно: Процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за  Изграждане на преносен газопровод „Набуко” на територията на Р България

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 17 , ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка  на въздействието върху околната среда(Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012) представяме писмено становище по приложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведеното на територията на община Средец обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за изграждане на отсечка от газопровод „Набуко” на територията на Р България и Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за изграждане на отсечка от Газопровод „Набуко” на територията на Република България с предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони.

Община Средец предоставя становището на заинтересуваните лица, организации и на вносителите на предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от общественото обсъждане. гр.Средец, пл.България № 8, сграда на община Средец, ет.2, стая 208


Contact Us