01
окт

Проведе се обучение на одобрените лични асистенти по реализацията на проект “Заедно за по-добър живот”

От 19.09.2018г. до 21.09.2018г. включително в Център за социални и здравни услуги, град Средец се проведе  тридневно въвеждащо обучение на 18 лица за предоставяне на услугата «личен асистент» и «домашен помощник», по проект  „Заедно за по-добър живот“ BG05M9OP001-2.015, финансиран от „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ –ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на обучението е: Да изгради начални знания и компетенции на предоставящите услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник”.

Включените в обучението лица участваха активно в дискусиите, решаването на казуси и работата с документи. Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с теми като:

 • Социалните услуги в България.
 • Умения за себепознание, изисквания на професията „ Домашен помощник” и „Личен асистент”
 • Етични принципи в работата на личният асистент и домашният помощник.
 • Специфични особености на социалните услуги в общността, предоставяни на възрастни и стари тежко болни хора, терминално болни, възрастни с увреждания, лежащо болни потребители.
 • Типология на уврежданията
 • Специфични особености на социалните услуги в общността.
 • Помощни средства.
 • Общуване с потребителите и техните близки.
 • Оценка на риска. Първа помощ и справяне в кризисни ситуации. Подкрепа за здравословна и безопасна среда в дома на потребителя.
 • Първа помощ при припадане. Сърдечен инфаркт, хирептонична криза, мозъчен кръвоизлив.
 • Модели за работа и подкрепа при случаи на скръб и загуба и в случай на насилие.
 • Документи и правила при работа.

 

В процеса на обучение бяха използвани интерактивни методи и презентации, насочени към стимулиране на активността на участниците, използване на техния опит, развитие на нови умения чрез самостоятелната работа по групи. След приключване на обучението участниците попълниха формуляр за обратна връзка за оценка на обучението. Всеки преминал успешно обучението получи удостоверение.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Средец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика”.


Contact Us