01
окт

Проведе се надграждащо обучение на одобрените лични асистенти по реализацията на проект “Заедно за по-добър живот”

На 25.09.2018г. в Център за социални и здравни услуги, град Средец се проведе  еднодневно надграждащо обучение на 4 лица, кандидати за предоставяне на услугата «личен асистент», по проект  „Заедно за по-добър живот“ BG05M9OP001-2.015, финансиран от „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ–ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на обучението е: Да се поддържат и актуализират знанията и компетенциите на предоставящите услугата „Личен асистент”.

Включените в обучението лица участваха активно в дискусиите, решаването на казуси и работата с документи. Участниците в обучението имаха възможност да се запознаят с теми като:

  • Неравностойност, интегриране, приобщаване.
  • Готова ли е приемащата среда за интегриращия процес?
  • Стигмата и предразсъдъците.
  • Реално съществуващите практики по интегрирането на потребителите на социални услуги в домашна среда.
  • Нормативна рамка по интегрирането и включването на   възрастни хора с увреждания в съвременните условия.
  • Регламентиране на взаимоотношенията на предоставящите и получаващите социални услуги в семейна среда. Стратегии за справяне с конфликти.
  • Организация на средата за   хората с увреждания.

 

В процеса на обучение бяха използвани интерактивни методи и презентации, насочени към стимулиране на активността на участниците, използване на техния опит, развитие на нови умения чрез самостоятелната работа по групи. След приключване на обучението участниците попълниха формуляр за обратна връзка за оценка на обучението.

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Средец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика”.

 


Contact Us