30
окт

Заповед №804/26.10.2018 г.

На основание чл.14, ал.1  и 2 от ЗОС, чл.41, 43, 51 от ЗГ, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №646/28.09.2018 год. на Общински съвет  на община Средец

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 29221.97.779 по КККР на с.Момина църква в размер на 10,000 дка разположени по протежение на язовир „Василева кория”, граничещ в северната си граница с имота, целия с площ 53,008 дка, осма категория с нтп- нелесопригодна площ- дървесна растителност, храсти, м.”Старите лозя”, с номер по предходен план №000779, за срок до 10 стопански години, с депозит за участие в размер на 100,00 лева.

Определям начална тръжна цена за отдаване под наем на имота в размер на 100,00 лв/дка.

Определеният депозит за участие се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. 

Търговете да се проведат на 09.11.2018 г. от 10:30 ч.,  в зала № 202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документи за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 08.11.2018 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 08.11.2018 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 15.11.2018 г. за повторни търгове.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Копие на решение на общински съвет;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

 Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания);
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината;
  • Декларации – 2 броя по образец;
  • Документ за закупена тръжна документация;
  • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
  • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

При неявяване на поне двама кандидати за участие в търга, следващ търг да се проведе на 16.11.2018 г. от 10:30 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и входиране на заявления за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 15.11.2018 г.

Условията и правилата за провеждане на търговете с явно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

        Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец


Contact Us