11
мар

Съобщение

  Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Извършване на строителен надзор по проект „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец””

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 14.03.2013 год. в 13:30 часа, в зала № 202 в сградата на Община Средец с адрес: гр.Средец, обл. Бургас, пл.”България” № 8, комисия назначена със заповед № 796 / 29.08.2012 г. на Кмета на Община Средец, ще отвори плик № 3 „Предлагана цена” на допуснатите до участие в процедурата  участници.

  При отваряне на плик № 3 „Предлагана цена” могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


Contact Us