07
ное

Покана

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ  ОТ  ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

            На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2, чл.4 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4,чл.5 от Закона за общинския дълг , Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СРЕДЕЦ  за финансиране на проект “Техническа и биологическа рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Средец“ от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда). 

             С Решение № 188 от 31.08.2016 г. на Общинския съвет е дадено съгласие Община Средец да кандидатства с инвестиционен проект за „Техническа и биологическа рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Средец“ за финансиране от ПУДООС.

            На 18.05.2018г е подадено Заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС с вх. № ДТБО - 24 за финансиране на  проект „Техническа и биологическа рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Средец“.  Срокът за извършване на инвестицията е 7  месеца от датата на сключване на договора. Стойността на проекта е 2 343 863,39 лв. с ДДС.

            Реализацията на предстоящия договор по  проекта  предвижда следните източници на финансиране:

 • Отчисленията по чл.60 от Закона за управление на отпадъците  в размер на 146 328 лв, което представлява 20% от дължимите отчисления
 • Безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС – 1 814 262,39 лв.
 • Безлихвен заем обезпечаващ до 100% отчисленията по чл.60 от ЗУО – 383 273 лв.;

При спазване клаузите на сключения договор се предвижда  изпълнението на следните дейности:

 • Изграждане на дренаж за отвеждане на инфилтрата от старото тяло на депото посредством дренажни тръби НDРЕ Æ315- перфорирани;
 • Изграждане на земно насипна дига от местен материал. Върху дигата ще се изгради пътя за достъп на обслужващата цистерна до резервоара за инфилтрат;
 • Предепониране на наличните отпадъци;
 • Уплътняване на предепонираните отпадъци и запръстяването им с местни земни почви;
 • Изграждане на газов дренажен слой, 2 броя газови кладенци през 65 метра и 2 бр. газови факли за тях;
 • Полагане на слоевете от техническата рекултивация описани в съответната част;
 • Изграждане на обходните канавки и канавките по дигата и бермите, както и два броя заскалявки за заустване на обходните канавки;
 • Изграждане на пътищата по бермите на депото;
 • Мониторинг на съществуващото депо – предвижда се изграждане на 3 броя мониторингови кладенци извън тялото на депото от Æ200 с дълбочина 5 метра. Точните им координати са дадени в ситуация. Също ще се изградят 12 броя нивелачни репери по бермите и билото на депото и по ограждащата дига за следене на деформациите.

 

            За да се осигури безпроблемно  и регулярно  финансиране на проекта в съответствие с графика  за реализацията, единственият възможен начин за набавянето  на такъв ресурс при преференциални условия  за общините  с безлихвен заем  от ПУДООС.

            Общинска администрация Средец предлага да се използва дългосрочен  заем от ПУДООС, който ще бъде погасяван от собствени средства  по бюджета на Общината. Дългът  ще бъде поет с Решение на общински съвет съгласно Закона за общинския дълг при стриктно спазване му спазване.

 

Във връзка с гореизложеното предлагаме  за обсъждане следните намерения за поемане на дълг:

 

 • Максимален размер на дълга-   383 273 лв. (триста осемдесет и три хиляди двеста седемдесет и три лв.)
 •  Валута на дълга – лева
 •  Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Начин на обезпечение - Запис на заповед  в полза на ПУДООС .
 •  Условия за погасяване:

        - Срок на погасяване –1 година гратисен период и  до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

        - Източници за погасяване на главницата – собствени средства

        - Максимален лихвен процент- безлихвен

        - Други такси, наказателни лихви,неустойки и разноски - няма

 

Материалите по проекта са достъпни в стая № 208  Лице за контакт – мл.експерт „Екология“ -  Г.Караиванов

 

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА  7.12.2018 г. ОТ 11.00  ЧАСА  В ЗАЛА 1 НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ


Contact Us