22
ное

Заповед № 866 / 20.11.2018 г.

 

на основание чл. 44 , ал.1 т.5,т.8  и ал.2  от ЗМСМА , чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29 ал.6 от Наредбата условията и реда  за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Средец 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

 

1.График за провеждането на събрания  за представяне на Проекта на бюджета за  2019 година на Община Средец , както следва:

 

1.За селата Горно Ябълково и Долно Ябълково.Събранието ще се проведе в с.Горно Ябълково на 12.12.2018 г. от 9,30 часа. в магазина;

 

2.За с.Момина Църква на 12.12.2018 г.  от 11,00 часа в Читалището;

 

3.За с.Факия на 12.12.2018 г. от  12,00 ч. в  пенсионерския клуб;

 

4.За с.Пънчево на 12.12.2018 г. от 13,00 ч. в часа в кметството;

 

5.За с.Росеново на 12.12.2018 г. от 13,30 ч. в кметството;

 

6.За с.Драчево на 12.12.2018 г. от 14,15 ч.в Клуба на пенсионера;

 

7.За с.Дебелт на 12.12.2018 г. от 15,15 ч. в Читалището;

 

8.За с.Дюлево на 12.12.2018 г.от 16,00 ч. в Читалището;

 

9.За с.Загорци на 12.12.2018 г. от 17,00 ч. в Клуб на пенсионера;

 

10.За селата Варовник и Богданово. Събранието ще се проведе в с.Богданово на 13.12.2018 г. от 9,30 в кметството;

 

11.За селата Голямо Буково, Белеврен, Кирово, Граничар, Тракийци.Събранието ще се проведе в с.Голямо Буково на 13.12.2018 г. от 11,00 ч. в кметството;

 

12.За  с.Вълчаново на 13.12.2018 г. от 12,15 часа в Клуб на пенсионера;

 

13.За селата Сливово, С.Камене , Гранитец. Събранието ще се проведе в  с.Сливово на                 13.12.2018г. в 13,00 в кметството;

 

14.За с.Белила на 13.12.2018 г. от 13,45 часа в кметството;

 

15.За с.Проход на 13.12.2018 г . от 14,30 ч. в Клуб на пенсионера ;

 

16.За с.Бистрец на  13.12.2018 г. от 15,00 ч. в Клуб на пенсионера;

 

17.За с.Кубадин на 13.12.2018 г. от 15,45 ч. в ресторанта ;

 

18.За с.Светлина на 14.12.2018 г. от 9,00 ч. в кметството;

 

19.За с.Драка на 14.12.2018 г. от 10,00 в Читалището;

 

20.За с.Радойново на 14.12.2018 г. от 11,00  в кметството;

 

21.За с.Зорница на 14.12.2018 г. от 12,00 ч  в пенсионерски клуб „Зорница”;

 

22.За с.Малина на 14.12.2018 г. от 13,00 ч. в Клуб на пенсионера;

 

23.За с.Орлинци на 14.12.2018 г. от 14,00 ч. в Клуб на пенсионера;

 

24.За с.Суходол на 14.12.2018 г. от 14,45 ч. в Клуб на пенсионера;

 

25.За гр.Средец на 14.12.2018 г. от 18,00 в Зала 1 на общината;

 

2.Определям комисия  за провеждане на обсъждането на бюджета, както следва:

            1. Николина Дамбулова – заместник кмет

            2.Георги Станилов - секретар

            3. Анета Колеолова – Директор дирекция „ФСДЧР”

            4. Сергей Стоилов – Директор Дирекция „ОЗКСДИМС”

            5. Петя Бойчева – гл.експерт „Финанси”

            6. Антоанета Тодорова – специалист „Финанси”

            7. Георги Караиванов – мл.експерт „Екология“

            8. Николета Георгиева – мл.експерт „Строителство“

            9.Десислава Райкова – мл.експерт „Строителство“

          10. Марин Комитов -  помощник лесничей в ОП „Общински гори“

          11.Зюмбюла Маринова  – ст.експерт „Соц.дейности”

 

 

3. Настоящата заповед да се доведе до знанието на председателя на общинския съвет, общинските съветници, зам.кмета, секретаря на общината, кметовете на кметства, кметски наместници и на служителите, участващи в събранията.

 

Инж. Иван Жабов

Кмет на община Средец

 

Съгласувал:

Динко Цъцаров - Председател Общински съвет

 

адв.Ирина Камбурова

 

Изготвил:

Петя Бойчева – Гл,експерт „Финанси“

 


Contact Us