28
ное

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА  ПОДБОР  НА  ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

 

„Майсторски клас: Създаване на "зелено" социално предприятие в Община Средец“, Договор BG05M9OP001-2.010-0496-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура по подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.

 

                Днес, 28. 11. 2018 г., Комисия, назначена със заповед № 878 / 28. 11. 2018 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжност социален  работник по трудов договор в  „Зелено“ –социално предприятие „ в община Средец,  се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/ не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

 

  1. 1.       Допуснати кандидати за длъжност социален работник

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Катя Велчева Попова

да

да

няма

30.11.2018

9.00 часа

Лиляна Стоянова Димитрова

да

да

няма

30.11.2018

9.15 часа

1. 2. Недопуснати кандидати за длъжността:     няма

Допуснатите кандидати до втори етап на подбора следва да се явят в указаните  ден и час за провеждането на интервю в Община Средец, зала № 202, ет. 2.

 

 

Председател:

 


Contact Us