12
дек

Съобщение

На заинтересованите лица се предоставя възможност в срок, считано от датата на публикуване за предложения, становища и мнения по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г.

 

 

План-сметка на приходите и разходите от ТБО за 2019г.

     

1.ПРИХОДИ ОТ ТАКСА БО

лв.

 
 

1.1. От граждани                       

230000

 

1.2. От юридически лица

420000

 

1.3.Други собствени средства

272400

 

ОБЩО приходи

922400

 

 

 

 

2. РАЗХОДИ

 

 

2.1. сметосъбиране и сметоизвозване

463848

 

2.2. обезвреждане на БО/вкл.поддържане на депо/

98955,6

 

2.3.отчисления по чл. 60 от ЗУО   3000 тона*8,60лв.

25800

 

2.4. отчисления по чл. 64 от ЗУО за 3000 тона *57лв.

171000

 

2.5. поддържане на обществени територии

148152

 

2.6. други/такси, винетки,застраховки,/

14644

 

OБЩО разходи

922400

 

 

Предложенията и становищата могат да бъдат внесени в деловодството на Община Средец – пл. „България“ №8 или на e-mail: info@sredets.bg

 


Contact Us