20
дек

Съобщение

До участниците в процедурата за избор на управител на „МЦ І” ЕООД гр.Средец и възлагане на управлението на дружеството на основание чл.12 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

 

О Б Я В Я В А М Е:

 

         Класирането на участниците  утвърдено от Общински съвет – Средец както следва:

                   1. І-во място  -  д-р Мария Желязкова Иванова с получен общ резултат 5.50

                   2. ІІ-ро място  -  д-р Иванка Иванова Тумбова  с получен общ резултат 4.25

 

 

Комисия:

Председател: Д-р Н. Танчев  -   Представител на ОбС    /П/

Членове:         Р. Чанков         -   Представител на ОбС   /П/

Ан. Колеолова -   Представител на ОбС    /П/

Д. Авджиева    -   Представител на РЗИ    /П/

Адв. Ир.Камбурова  -  Юрист /П/


Contact Us