21
яну

Заповед №263/18.01.2019 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №678/28.11.2018 г. на Общински съвет на община Средец

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 15816.17.10 по КККР на с.Голямо Буково с площ 9156 кв.м., нтп- изоставена орна земя, осма категория, с номер по предходен план №017010 в м.”Площа”, при съседи: 15816.88.9, 15816.17.9, 15816.17.770, с начална тръжна цена 2289,00 лева и депозит за участие 228,90 лева.

            Определения депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.  Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

Отварянето на предложенията да се извърши на 01.02.2019 г. от 10:10 ч.,  в зала №202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 31.01.2019 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 31.01.2019 г. за първа дата на търговете.

Огледа на обекта за продажба може да се извърши на 25.01.2019 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

 Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

 Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания);
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината;
  • Декларации – 2 броя по образец;
  • Документ за закупена тръжна документация;
  • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя;
  • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
  • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

 При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове да се проведат на 08.02.2019 г. от 10:10 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 07.02.2019 г.

Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Спечелилилите търговете заплащат продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък, стойността на изготвената оценка за имота.

        Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us