29
яну

Списък на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на община Средец

I. Пунктове за изкупуване на отпадъци от опаковки, хартия и картон, стъкло, пластмаса, черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, оловни акумулаторни батерии

 

1. ИНТЕРМЕТАЛ ГРУП
Разрешение № 02-ДО-423-01 от 10.05.2013 г.

БУЛСТАT 147108539
гр. Средец, обл. Бургас
ул."Тинтява"№9

Директор: СТОЙКО КОЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ и ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ АДАМОВ
Телефон: 0898 555 257; 0898 555 227

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

1

2

Площадка № 1 - гр.Средец,община Средец, област Бургас, местност "Долапски баир ", ПИ № 000361, с площ 6001 кв. м.

 

Излезли от употреба превозни средства

Отпадъци от опаковки

Хартия и картон

Стъкло

Метал

Пластмаса

Отпадъци от черни и цветни метали

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Оловни акумулаторни батерии

 

Площадка № 2 Средец, област Бургас, Северна промишлена зона - парцел № VІІІ, кв. 150, пл. №2200 по плана на гр.Средец

 

Метални опаковки

Отпадъци от черни и цветни метали

 
 

2. „УЕЙСТ 2011” ЕООД
Разрешение № 02-ДО-417-00 от 05.03.2013 г.

БУЛСТАT 201531059
гр. Средец, обл. Бургас
ул. ГЕОРГИ С РАКОВСКИ № 50 Д

Директор: ТОДОРКА НИКОЛОВА КАРАЕВРЕНСКА
Телефон: 0899971254

 

 

 

1

2

Площадка № 1 - Средец, област Бургас, Северна промишлена зона - парцел № VІІІ, кв. 150, пл. №2200 по плана на гр.Средец

 

Оловни акумулаторни батерии

Излезли от употреба превозни средства
 

3. „НЮСТРОЙ” ЕООД
Разрешение № 02-ДО-439-03 от 11.10.2016 г.

Разрешение № 02-РД-155-03  от 26.05.2016г.

БУЛСТАT 147024870
обл. Бургас, община Бургас, гр.Бургас, ж.к.”Акации” ул.Пеликан №3

Директор: РАДОСТИНА ДИМОВА ГЮРОВА

Телефон: 0894 311 706

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Площадка № 1 - гр. Средец, община Средец, област Бургас, УПИ № XXVI, кв. 154 по плана на гр. Средец, с площ 1794 кв.м.

Излезли от употреба превозни средства

Метални опаковки

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Оловни акумулаторни батерии

Отпадъци от черни и цветни метали

Отпадъци от опаковки

Хартия и картон

Стъкло

Метал

Пластмаса

Площадка № 2 – гр. Средец, УПИ I, кв. 133, с адрес: ул. „Тодор Николов“ №26

1.Излезли от употреба масла
 

III. Места за смяна на автомобилни гуми

ДАНТОН - ДАНЧО ЧОБАНОВ
Разрешение № 02-РД-00000042-00 от 02.02.2009 г.

БУЛСТАT 102198350
гр. Средец, обл. Бургас
гр.Средец, ул. "Иван Вазов" № 32

Директор: ДАНЧО ДИМИТРОВ ЧОБАНОВ
Телефон: 0899 331 786

 

 

1

 

Площадка № 1 - обл. Бургас, гр. Средец, ул."Раковска" №2

 

Излезли от употреба гуми
 

IV. Места за събиране на негодни за употреба батерии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Община Средец – гр.Средец, пл. „България” №8

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр.Средец, ул. „Васил Коларов” №168

ПГМСЕЕ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Средец, ул. „Георги Раковски” №10

ОДЗ 1 „Снежанка” – гр.Средец ул. „Димитър Юруков” №9

ОДЗ 2 – гр.Средец ул. „Йорданка Николова” №22

ОДЗ 2- филиал – гр.Средец ул. „Цвятко Радойнов” №57

НЧ”Пробуда-1923” – гр. Средец, пл. „България”

ОУ „Антон Страшимиров”- с.Дебелт, ул. „Цвятко Радойнов” №111

Кметство с.Дебелт

Магазин ЕТ „Лъки-М.Петров” – гр.Средец, ул. „Васил Коларов” №67

Магазин ЕТ „Марти-Мони-С.Палов” - гр.Средец, ул. „Васил Коларов” №74

Магазин ЕТ „Жилет-Ж.Палов” - гр.Средец, ул. „Димитър Благоев”

 „Джи-Тех 3” ЕООД - гр.Средец, ул. „Георги Раковски” 6А

 

 

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на страната е достъпен на адрес:

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp


Contact Us